Zator Płatniczy: Co to jest zator płatniczy?

Zator Płatniczy

Zator płatniczy stanowi poważny problem firmy, który może doprowadzać do utraty płynności finansowej, a w ostatecznym rozrachunku nawet do ogłoszenia upadłości. 

Czym jest zator płatniczy?

Zator płatniczy to pojęcie odnoszące się do kumulacji zadłużeń firmy. Wraz ze wzrostem zobowiązań, coraz trudniej zapanować nad przepływem środków, co może doprowadzać do opóźnień wobec kontrahentów. Warto zaznaczyć, że takie sytuacje szczególnie często mają miejsce w przedsiębiorstwach budowlanych oraz transportowych. 

Jak powstaje zator płatniczy?

Jest wiele przyczyn powstawania zatorów płatniczych. Ich spora część wynika z wypadków losowych. Zator płatniczy często powstaje na skutek opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez klientów. Firma nie otrzymuje wtedy należnych środków. To z kolei, powoduje, że nie może ona spłacić swoich wierzycieli. Taka sytuacja nierzadko spowodowana jest niezawinionymi opóźnieniami, które wynikają np. z bankructwa danej spółki. Może też mieć formę celowych działań wymierzonych w konkurencję. 

Jakie są skutki zatorów płatniczych?

Zatory stanowią dużą barierę rozwojową dla polskich przedsiębiorstw. Z uwagi na to, ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2020 roku nowelizację przepisów dotyczących zatorów pieniężnych. Tworzenie ich będzie wiązało się z konsekwencjami, wśród których należy wskazać:

 1. naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Reguły naliczania odsetek nie zmieniły się wraz z nowelizacją, wzrosła jednakże stawka, która wynosi aktualnie 11,5%;
 2. konieczność wypłacenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują trzy stawki rekompensaty:
 3. 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie będzie przekraczać 5 000 złotych;
 4. 70 euro – w przypadku należności większych niż 5 000 złotych, ale niższych niż 50 000 złotych;
 5. 100 euro – gdy świadczenie pieniężne będzie równe lub wyższe od 50 000 złotych.
 6. Kary nakładane przez Prezesa UOKIK dla sprawców największych zatorów. Ustalono, że wysokość kary będzie sumą jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne. 

Faktoring, czyli jak zwalczać zatory płatnicze?

Najlepszym rozwiązaniem, które skutecznie zwalcza zatory płatnicze, jest faktoring. Stanowi ono usługę pozwalającą na natychmiastowe otrzymanie gotówki po wystawieniu faktury. Aby skorzystać z usług faktoringu, należy wykupić u firmy (faktora) usługę wierzytelności, czyli faktury.

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, jednakże do najpopularniejszych należy zaliczyć:

 Podstawowe rodzaje faktoringu

 1. faktoring pełny, kiedy firma świadcząca usługę faktoringu przejmuje pełne ryzyko, które wiąże się z niewypłacalnością kontrahenta, 
 2. faktoring niepełny stanowiący odwrotność faktoringu pełnego, 
 3. faktoring mieszany występuje, kiedy zarówno firma faktoringowa, jak i jej klient ponoszą ryzyko z tytułu nieuregulowanych płatności. 

Istnieją również inne metody na radzenie sobie z zatorami płatniczymi (np. ubezpieczenie, monitoring należności czy windykacja), jednakże faktoring wykazuje największą skuteczność i pozwala się firmie rozwijać w perspektywie długoterminowej.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansowania, gdzie faktor (czyli firma faktoringowa) nabywa wierzytelności faktoranta (czyli dostawcy). Przenoszenie własności odbywa się na podstawie sporządzonej umowy, która obejmuje sprzedaż dóbr klientom (czyli dłużnikom). 

Rezultatem skorzystania z usługi faktoringu jest otrzymanie zapłaty przez faktoranta bezpośrednio po zrealizowanej transakcji i dopełnieniu formalnych kwestii. Dostawca winien jest przedstawić firmie faktoringowej kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru. Faktoring to popularna zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie usługa, stanowiąca alternatywną formę finansowania działalności operacyjnej.

U kogo się sprawdzi faktoring?

Należy pamiętać, że absolutnym warunkiem uzyskania finansowania jest dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, jak również jego odpowiednie relacje z kontrahentami. Firma posiadająca długi lub inne zaległe należności, nie przejdzie pozytywnej weryfikacji w firmie faktoringowej. Faktoring to dedykowane rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy borykają się z krótkoterminowymi problemami z płynnością finansową. Kłopoty mogą być spowodowane sezonowością lub ogromnym kontraktem, w którym na wywiązanie się z płatności określono długi okres czasu. Faktoring to także doskonały sposób na zapewnienie optymalnych procesów w firmie, pozwala on zaplanować budżet i codzienną pracę. 

Z faktoringu powinny skorzystać w szczególności firmy, które:

 • wprowadziły możliwość odroczonych terminy płatności;
 • chcą odnaleźć źródło finansowania swojego przedsiębiorstwa;
 • chciałyby w bezpieczny sposób uchronić się przed niewypłacalnymi kontrahentami;
 • potrzebują kompleksowych usług finansowych;
 • chcą zyskać ułatwione zarządzanie płynnością finansową swojej działalności.

Faktoring nie jest usługą przeznaczoną wyłącznie dla wielkich korporacji lub dużych przedsiębiorstw. 

Z usługi faktoringu mogą także skorzystać:

 • Jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • Freelancerzy,
 • StartUpy 
 • Przedsiębiorstwa działające lokalnie różnych branżach: budowlanej, transportowej, handlowej lub usługowej, w których terminy płatności wiążą się długim, czasem kilkumiesięcznym oczekiwaniem.

U kogo się nie sprawdzi faktoring

Faktoring posiada szereg zalet, za które cenią go sobie przedsiębiorcy. Nie dla każdej organizacji będzie on jednak właściwym rozwiązaniem. Przede wszystkim firma na progu bankructwa lub z bardzo niskimi obrotami, nie powinna angażować się w usługi faktoringowe. Jest to również nie najlepszy pomysł w przypadku, gdy wierzytelności mogą okazać się nieopłacalne w momencie przejęcia ich przez faktora, ze względu na wysokie opłaty i prowizje, nieproporcjonalne do wynikających zaległości. 

Typowy podział faktoringu

Możemy wyróżnić różne rodzaje faktoringu, ich specyfikę rozpatrujemy natomiast w różnych kategoriach:

Charakter zobowiązania:

 • Faktoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy) -
 • Faktoring dłużny (odwrócony) 

Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta

 • Faktoring pełny
 • Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem)
 • Faktoring mieszany 

Moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

 • Faktoring jawny (otwarty) 
 • Faktoring cichy (cichy) 
 • Faktoring półotwarty

Sposób korzystania z usług faktoringowych

 • Faktoring pojedynczy,
 • Faktoring globalny

Charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami

 • Faktoring krajowy 
 • Faktoring międzynarodowy 

Moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

 • Faktoring dyskontowy
 • Faktoring zaliczkow
 • Faktoring wymagalnościowy

Posiadanie firmy lub działalności gospodarczej na własność zobowiązuje do ciągłego monitorowania jej sytuacji finansowej. Bez dokonywania odpowiednich kalkulacji i wyłapywania gorszych momentów finansowych możliwe jest przeoczenie spadku dochodów i utraty płynności finansowej. Posiadanie płynności finansowej jest jednym z najważniejszych wskaźników dobrego funkcjonowania działalności i jej świetlanej przyszłości.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa jest podstawowym warunkiem do prawidłowego działania własnej działalności. Jest to stan, w którym firma posiada zdolność oraz środki na spłacanie zobowiązań nałożonych na nią, na przykład zapłata za towary czy usługi. Od posiadania zdolności finansowej zależy terminowe wypłacanie pensji pracowniczych, a także zaopatrywanie się w niezbędne artykuły, towary i usługi do prawidłowego funkcjonowania firmy. Posiadanie płynności finansowej pozwala ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Czynniki wpływające na utratę płynności finansowej

Monitorowanie sytuacji finansowej firmy pozwala na utrzymanie jej w dobrej kondycji oraz umożliwia nieustanny rozwój oraz rozbudowę. Nieregularne spłacanie zobowiązań,  nieterminowe wywiązywanie się z oferowanych usług lub utrata płynności finansowej może skutecznie obniżyć zaufanie do prowadzonej działalności oraz spowodować spadek klientów i kontrahentów. Kondycja firmy może zmieniać się bardzo dynamicznie, a głównymi składowymi, jakie na to wpływają są:

 • zmiany zapotrzebowania rynku,
 • zmiana lub wahania kursu walut,
 • wzrost wydatków na wynagrodzenie pracownicze,
 • złe zarządzanie firmą, niewłaściwe gospodarowanie jej finansami,
 • nagły wzrost podatków,
 • niewłaściwie dobierane technologie stosowane w prowadzonym przedsiębiorstwie.

Skutki braku płynności finansowej

Utrata płynności finansowej niesie za sobą szereg negatywnych skutków. Aby im skutecznie im zapobiegać i w porę reagować działaniem, warto dowiedzieć się jakie skutki mogą wystąpić:

 • pogorszenie statusu firmy i powszechnej opinii
 • ograniczenie rozwoju i rozbudowy działalności
 • brak zdolności finansowej dla banku
 • zamknięcie lub zawieszenie działalności.
 • Brak płynności finansowej powoduje najczęściej:
 • utratę wiarygodności,
 • pogorszenie opinii,
 • utratę sporej grupy klientów,
 • a w konsekwencji dalsze spadki dochodów.

Poprzez utratę płynności niemożliwa jest jej dalsza rozbudowa firmy, z powodu braku środków. Niestety otrzymanie kredytu staje się w takiej sytuacji trudne, a wręcz niemożliwe. Taka sytuacja najczęściej doprowadza do braku zdolności kredytowej. Nieustanny brak funduszy i ograniczenia, jakie niesie za sobą utrata zdolności finansowej może skutkować zawieszeniem działania firmy lub jej zamknięciem.

Jak unikać utraty płynności finansowej?

Aby uniknąć utraty płynności finansowej ważny jest jej nieustanny monitoring. Należy dbać o jej opinię, oferować usługi na najwyższym możliwym poziomie oraz w porę spłacać nałożone zobowiązania. Jeśli płynność finansowa jest zagrożona warto pomóc jej korzystając z faktoringu. Faktoring jest jednym z narzędzi, które pomagają zmniejszać należności, jakie posiada firma lub działalność. Polega on na wykupowaniu od osoby wystawiającej faktury wierzytelności, ale z opóźnionym terminem do spłaty. Główną zaletą faktoringu jest krótkoterminowa pomoc w dostarczaniu towarów oraz usług, jako pośrednik w realizowanych transakcjach finansowych między firmą, a jej kontrahentem.


Źródło:

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free